Informace o zpracování osobních údajů

Newsletter
Zavřít

Chcete pravidelné informace o dění v resortu?

V návaznosti na splnění informační povinnosti ve smyslu čl. 12, čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR) a v návaznosti na povinnosti podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, bychom Vás rádi informovali o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které jste nám poskytli a k jakým účelům tyto údaje využíváme.

V první řadě bychom Vás chtěli informovat o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať je prováděna mechanicky nebo pomocí automatických postupů. Zpracování zahrnuje shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

V případě, že jste udělili Váš souhlas se zpracováním osobních údajů ve formě souhlasu, máte právo Vámi udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím písemného oznámení zaslaného prostřednictvím pošty na adresu našeho sídla (viz. výše) nebo elektronicky na adresu info@grcm.cz s tím, že v odvolání uvedete Vaši identifikaci v podobě jména, příjmení, data narození a adresy Vašeho trvalého bydliště. V odvolání stačí uvést „Odvolávám svůj souhlas udělený společnostem Golf Resort Černý Most a.s a Golf Club Black Bridge z.s. ke zpracování mých osobních údajů“. V souvislosti s odvoláním Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás dovolujeme informovat, že společnosti Golf Resort Černý Most a.s a Golf Club Black Bridge z.s. jsou nadále oprávněny zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je právní titul zpracování jiný než a) subjekt údajů udělil souhlas (podle GDPR).

Další Vaše práva jako subjektu údajů zahrnují:

 • právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu poskytovaných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 • právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR
 • právo podat proti nám jako správci Vašich osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR)

Pokud se rozhodnete některá ze shora uvedených práv využít, máme povinnost Vás identifikovat, tedy ověřit, zdali o výkon práv žádá osoba, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají.

Kdo je správcem Vámi poskytnutých údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů jsou naše společnosti Golf Resort Černý Most a.s. a Golf Club Black Bridge, z.s. Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat osobně na adrese sídla společnost Golf Resort Černý Most a.s.: Národních hrdinů 891, 190 12 Praha 9, během provozní doby golfového resortu, nebo na tel. čísle: +420 246 067 803. Písemně se na nás můžete obrátit pomocí elektronické pošty na adrese info@grcm.cz.

Jak přistupujeme ke zpracování osobních údajů? Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a jaký je právní titul jejich zpracování? Jaké jsou oprávněné zájmy zpracování těchto údajů?

To, jak přistupujeme ke zpracování Vašich osobních údajů a pro jaké konkrétní účely osobní údaje zpracováváme, se opět liší u jednotlivých oblastí zpracování. Pro konkrétní přehled o účelu zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů v rámci dané oblasti zpracování nás můžete kontaktovat na výše zmíněné adrese.

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • z právního titulu a) subjekt údajů udělil souhlas (Agenda zpracování členských přihlášek, přihlášek do jarních, podzimních a zimních golfových kurzů, přihlášek do prázdninových kempů, Agenda zpracování registrací seniorských hráčů a studentů, Agenda zpracování kontaktů za účelem e-mailové komunikace, Agenda zpracování webových formulářů)
 • z právního titulu b) nezbytné pro plnění smlouvy (Evidence smluv o čerpání produktu KreditPlay sjednaných s FO, Evidence subdodavatelských smluv sjednaných s FO, Evidence zaměstnanců a mzdová agenda)
 • z právního titulu c) nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (Agenda zpracování údajů o hotelových hostech, Evidence zaměstnanců a mzdová agenda)
 • z právního titulu f) nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (Záznamy z kamerového systému)

Jaké kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme?

Zpracovávané osobní údaje se opět liší u jednotlivých oblastí zpracování. Zpravidla jde o tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pohlaví, e-mail, telefon, adresa sídla, IČ, DIČ, informace o plátci/neplátci DPH, registrační číslo HCP autority (ČGF), IP adresa. V rámci naší činnosti nezpracováváme citlivé údaje subjektů údajů. Pro konkrétní přehled o všech zpracovávaných údajích v rámci dané oblasti zpracování nás můžete kontaktovat na výše zmíněné adrese.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a jak je zajištěna jejich ochrana?

Co se týká formy zpracování, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak v digitální, tak v analogové podobě. Některé oblasti zpracování pouze v podobě digitální. Pro zpracování a evidenci v elektronické podobě se využívá zejména rezervační systém OPS TeeTime, dále MS Excel, MS Outlook, kamerový systém EMS, MailChimp či SQL databáze na webovém serveru, příp. v elektronickém systému příjemců údajů, kterým mohou být údaje předány (viz. Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů). Vaše osobní údaje jsou rovněž zpracovávány v podobě hmotného dokumentu (dokument na papíře či obdobném hmotném nosiči) a uloženy v archivu.

Dovolujeme si Vás ujistit, že jsme zavedli taková technická a bezpečnostní opatření, aby Vaše osobní údaje byly vždy maximálně chráněny před jejich zneužitím nebo ztrátou.

Všechny osoby na straně našich společností, které přichází do styku s osobními údaji, byly pro daný účel proškoleny a prověřeny. Archiv listinných dokumentů je zabezpečen zámky před vniknutím neoprávněné osoby a k archivu má přístup vždy pouze omezený počet osob. Elektronicky zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi.

Jaká je doba uchování Vámi poskytnutých osobních údajů?

Doba uchování údajů ve fyzické podobě se řídí obvyklými skartačními lhůtami, pokud jsou stanoveny. Pokud není zákonem určena skartační lhůta, doba uchování osobních údajů byla stanovena z naší strany, stejně tak i doba uchování údajů v elektronické podobě. Doba uchování Vašich osobních údajů se liší u jednotlivých oblastí zpracování. Pro konkrétní přehled o době uchování Vámi poskytnutých osobních údajů v rámci dané oblasti zpracování nás můžete kontaktovat na výše zmíněné adrese.

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Příjemcem Vašich osobních údajů je primárně vedení a omezený okruh zaměstnanců našich společností Golf Resort Černý Most a.s. a Golf Club Black Bridge z.s. U některých oblastí zpracování, jejichž právní titul zpravidla není právní titul a) subjekt údajů udělil souhlas (podle GDPR), dochází v nezbytně nutném rozsahu k předání také:

 • České golfové federaci za účelem registrace členů (tato organizace dále spravuje osobní údaje členů)
 • externí účetní společnosti DESPRA spol. s r.o. za účelem zpracování mzdového účetnictví a personalistiky
 • orgánům státní správy, konkrétně České správě sociálního zabezpečení, a zdravotním pojišťovnám za účelem splnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele jako plátce pojistného
 • cizinecké policii (osobní údaje hotelových hostů – cizinců) za účelem splnění právní povinnosti správce osobních údajů
 • MČ Praha 20 (osobní údaje hotelových hostů) za účelem splnění právní povinnosti správce osobních údajů

Budou Vaše osobní údaje předány do zahraničí?

S ohledem na povahu námi poskytovaných služeb nebudou Vaše osobní údaje předávány do dalších členských států Evropské unie a do třetích zemí (tj. do zemí mimo Evropskou unii).

Další informace

 • Pokud změníme účel zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás o tom předem informovat.
 • Pokud nám budou předány Vaše osobní údaje od třetí osoby, budeme Vás o tom informovat.
 • Pokud by Vám bylo cokoliv v této informaci nejasného, jsme připraveni Vaše dotazy zodpovědět.
 • Pokud tuto informaci změníme, budeme Vás o změně informovat.
 • Tato informace je dostupná v hmotné nebo elektronické podobě v sídle společnosti Golf Resort Černý Most a.s. a v elektronické podobě na našich webových stránkách.